Stowarzyszenie Europe4Youth

Zasięg działania: międzynarodowy

Adres: 31-272 Kraków, ul. Krowodeskich Zuchów 12/42 (adres oficjalny),

Nasze biuro mieści się przy ul. Urzędniczej 14/1, 30-048 Kraków

Kontakt: Piotr Warzyszyński

tel. +48 500304031

mail: info@europe4youth.eu

www.europe4youth.eu

 

Główne cele i profil organizacji:

Stowarzyszenie Europe4Youth to organizacja młodzieżowa działająca już od 2007 roku, początkowo zajmująca się krótkoterminową międzynarodową mobilnością młodzieży (wymiany, treningi). W ciągu kilku lat grupa ewoluowała do prężnie rozwijającej się organizacji stwarzającej młodzieży warunki i możliwości wszechstronnego rozwoju, zdobywania doświadczenia międzynarodowego, międzykulturowego, a także zawodowego. Od 2014 roku z ramienia Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych (której jest członkiem) lobbuje na rzecz młodzieży przy instytucjach i organach państwowych i europejskich. 

Misją Stowarzyszenia Europe4Youth jest wspieranie procesu nauki przez całe życie metodą edukacji poza-formalnej poprzez stwarzanie młodym ludziom możliwości partycypacji, działania i realizacji swoich pomysłów na różnych poziomach oraz tworzenie odpowiednich ku temu warunków systemowych. 

Jego wizja to europejskie społeczeństwo obywatelskie oparte na świadomej partycypacji młodych ludzi w życiu politycznym, społecznym i kulturalnym na szczeblu lokalnym, narodowym i międzynarodowym.

Aby ją urzeczywistnić, Stowarzyszenie Europe4Youth działa w czterech obszarach:

1.Polityka na rzecz młodzieży: wpływanie na kształt krajowej i lokalnej polityki młodzieżowej poprzez uczestniczenie w konsultacjach społecznych, dialogu usystematyzowanym, inicjowanie i koordynowanie dialogu międzysektorowego. 

2.Edukacja poza-formalna: promocja metodologii edukacji poza-formalnej i budowanie jej społecznej, politycznej i formalnej rozpoznawalności, a także wspieranie wzrostu jej jakości (profesjonalizacja pracy na rzecz młodzieży).

3.Współpraca międzynarodowa: umożliwianie młodzieży organizowania i uczestniczenia w wymianach młodzieżowych, treningach kompetencji, seminariach i innych międzynarodowych spotkaniach młodzieży z całego świata, a także pośredniczenie w wolontariacie Europejskim EVS.

4.Społeczeństwo obywatelskie: wspieranie partycypacji młodych ludzi w życiu społecznym, kulturalnym, gospodarczym i politycznym, budowanie ich kompetencji obywatelskich, w tym odpowiednich postaw społecznych przez różnorakie akcje lokalne, krajowe i międzynarodowe. 

 

Najważniejsze działania

Nieformalna Droga Rozwoju – dialog strukturalny w Małopolsce (2013-14) prowadzony z udziałem organizacji młodzieżowych, organów władzy lokalnej, Urzędów Pracy, ekspertów w dziedzinie edukacji oraz pracowników akademickich służący wypracowaniu rozwiązań zwiększających rozpoznawalność efektów edukacji poza-formalnej. Projekt kontynuowany i uzupełniany jest kolejnymi działaniami Stowarzyszenia. Więcej info tutaj

W ramach projektu zorganizowaliśmy po raz pierwszy w Krakowie 29 sierpnia 2014 roku Targi Organizacji Młodzieżowych zrzeszające 18 organizacji młodzieżowych w rejonu Krakowa i okolic.

Alliance towards recognition and certification of non-formal learning outcomes – międzynarodowe partnerstwo strategiczne organizacji młodzieżowych z Polski, Czech, Niemiec I Rumunii mające na celu wypracowanie narzędzia certyfikującego efekty edukacji pozaformalnej, które uzgadniałoby stanowiska różnych sektorów. Efektem będzie certyfikat potwierdzający kompetencje zdobyte w trakcie dowolnych zajęć, wydarzeń, projektów. Więcej wkrótce na www.euroep4youth.eu.

Project Academy/Akademia Projektów – dorocznie prowadzimy transnarodowy (polsko-niemiecki) cykl szkoleń dla lokalnych liderów młodzieżowych zwiększający ich kompetencje w zakresie umiejetności kierowania grupą, rozwoju osobistego, zarządzania zespołem, projektami młodzieżowymi oraz ich jakością. Informacje nt. kolejnych edycji znajdziecie tutaj

EduAktywacje - cykl spotkań w Małopolskich szkołach ponadgimnazjalnych informujących o ofercie trzeciego sektora dla młodzieży oraz połączonych z warsztatami aktywizującymi (zajęcia w zakresie edukacji Europejskiej i obywatelskiej). Prowadzimy także punkt konsultacyjny dla młodzieży (przy Urzędniczej 14 w Krakowie) w zakresie rozwoju osobistego, wolontariatu i działalności społecznej. Więcej wkrótce na www.europe4youth.eu.

Żywa Biblitoteka – doroczny projekt Stowarzyszenia organizowany dla „oswojenia z innością” małopolskiej młodzieży. W Żywej Bibliotece „Książkami” są bowiem osoby narażone na dyskryminację, wykluczenie, stygmatyzowane, nieakceptowane w naszym społeczeństwie. Żywa Biblioteka daje możliwość porozmawiania z nimi, poznania ich i zrozumienia. Więcej na www.livinglibrary.pl

European Voluntary Service – jesteśmy organizacją wysyłającą na EVS współpracującą z dziesiątkami organizacji z całej Europy. Wkrótce też będziemy mogli przyjmować wolontariuszy zza granicy.

Działalność międzynarodowa – każdego roku uczestniczymy i organizujemy projekty młodzieżowe (wymiany międzynarodowe, treningi kompetencji, seminaria) na różnorodne tematy (Integracja Europejska, polityka na rzecz młodzieży, różnorodność kulturowa, religijna, inkluzja społeczna, zarządzanie NGO, ect.). Bieżące oferty pojawiają się na naszym fanpage`u: www.facebook.com/europe4youth.

 

Dodatkowe informacje

Zachęcamy do odwiedzenia naszych stron społecznościowych gdzie na bieżąco prezentujemy naszą prace.

www.europe4youth.eu
www.livinglibrary.pl
www.facebook.com/europe4youth
www.twitter.com/europe4youth