27-09-2012

Przygotowaniem, nadzorem i przeprowadzeniem wyborów do władz SU powinna zajmować się niezależna uczniowska komisja wyborcza.

 

Kto tworzy komisję wyborczą?

Rzetelna i obiektywna komisja wyborcza to fundament demokratycznych wyborów. Ważne, żeby były to osoby niezależne – niekandydujące i niesympatyzujące z żadnym z kandydatów. Dobrze, jeśli dla nowo wybranych członków komisji zostanie przeprowadzone specjalnie szkolenie dotyczące ich roli i uprawnień. Mimo że pozbawieni biernego prawa wyborczego, członkowie komisji mają prawo czynne, czyli mogą głosować.

Optymalna liczba członków komisji wyborczej w średniej wielkości szkole to 4-5 osób. Również w tym przypadku dobrze, by byli to uczniowie z różnych roczników, a wiedza o tym, jak skutecznie przygotować i przeprowadzić wybory, nie została stracona wraz z odejściem członków komisji ze szkoły.

Najlepiej, jeśli są to osoby chętne, zainteresowane procedurami demokratycznymi, a przy tym niezaangażowane w popieranie któregoś z kandydatów. Skompletowanie komisji wyborczej może być jednym z zadań opiekuna SU. Dzięki sprawnej komisji wyborczej opiekun SU nie będzie musiał osobiście zajmować się wyborami!

 

UWAGA: Ustalenie dokładnego terminu wyborów i podanie go do publicznej wiadomości to zadanie przewodniczącego SU (lub osoby z władz SU w przypadku, gdy przewodniczący odszedł ze szkoły). Termin wyborów powinien zostać ogłoszony ok. 3 tygodnie przed wyborami!

 

Zadania szkolnej komisji wyborczej:

sporządzenie listy wyborców – uczniów, którzy będą głosować (na podstawie listy uczniów z sekretariatu);

stworzenie listy kandydatów – przyjmowanie zgłoszeń od kandydatów i weryfikowanie liczby oraz prawdziwości podpisów osób popierających daną kandydaturę;

zapewnienie odpowiedniej informacji o zasadach kandydowania i brania udziału w wyborach – na stronie internetowej szkoły, stronie szkoły lyb samorządu na Facebooku, na tablicach ogłoszeniowych i plakatach w szkole. To kluczowe, żeby wszyscy uczniowie odpowiednio wcześniej (ok. 2-3 tygodni przed wyborami) zostali o nich poinformowani);

czuwanie nad przebiegiem kampanii wyborczej – reagowanie na łamanie zasad zapisanych w ordynacji, rozstrzyganie skarg od wyborców/kandydatów zgodnie z procedurą zapisaną w ordynacji;

wydrukowanie kart do głosowania – powinny zawierać spis nazwisk kandydatów (lub list kandydatów) według kolejności ustalonej w wyniku losowania oraz instrukcję, jak głosować. Na każdej karcie wyborczej możecie postawić pieczątkę szkoły, aby uniemożliwić kserowanie;

przygotowanie lokalu wyborczego (sali, w której odbędzie się głosowanie) – z miejscem, w którym każdy wyborca będzie mógł oddać głos w tajemnicy oraz urną wyborczą, do której będą wrzucane wypełnione karty;

zapewnienie sprawnej organizacji samego głosowania oraz przestrzegania zasad zapisanych w ordynacji wyborczej.

 

W dniu wyborów:

w trakcie głosowania w lokalu wyborczym przez cały czas muszą się znajdować członkowie komisji wyborczej. Sprawdzają oni na podstawie legitymacji tożsamość zgłaszających się wyborców i wydają im karty do głosowania;

wyborcy potwierdzają otrzymanie karty, składając podpis przy swoim nazwisku na liście wyborców. Każdemu z nich komisja może wydać tylko jedną kartę do głosowania;

po zakończeniu wyborów komisja otwiera urnę (w trakcie głosowania nikomu nie wolno tego robić pod groźbą unieważnienia wyborów) i przystępuje do obliczania wyników. W pierwszej kolejności sprawdza, ile głosów zostało oddanych – skrupulatna komisja powinna porównać liczbę oddanych głosów z liczbą wydanych kart do głosowania – ta pierwsza nie może być większa od drugiej; jeśli tak jest, istnieje poważne podejrzenie, że ktoś dopuścił się fałszerstwa wyborczego;

następnie komisja oddziela głosy nieważne (te, na których zaznaczono więcej niż jednego kandydata lub listy, bądź nie zaznaczono nikogo) i oblicza, ile ważnych głosów otrzymał każdy z kandydatów;

na zakończenie swojej pracy komisja spisuje i ogłasza wyniki wyborów, uwzględniając wszystkie dane uzyskane podczas liczenia głosów.

 

Po wyborach:

Zadaniem komisji jest rozpatrywanie ewentualnych skarg na przebieg wyborów. Po rozpatrzeniu wszystkich skarg komisja ogłasza ważność wyników wyborów. Decyzja komisji o ważności wyborów powinna być ostateczna.

 

Materiał pochodzi z publikacji programu Samorząd Uczniowski "Wybory do władz SU – poradnik praktyczny".

 

Zdjęcie: Zespół Szkół w Dębnicy Kaszubskiej

 

Wróć do wszystkich instrukcji z działu