27-09-2012

Regulamin SU w twojej szkole z pewnością określa, jak można zmienić jego zapisy. Jeśli wasza ordynacja jest nieprecyzyjna, warto pomyśleć o jej przeformułowaniu. Poniżej zamieszczamy propozycję, jak ten fragment regulaminu może wyglądać (oczywiście należy dostosować go do warunków w waszej szkole).

 

Rozdział V. ORDYNACJA WYBORCZA

§ 1

Wybory do organów SU są równe, tajne, powszechne, bezpośrednie i większościowe.

§ 2

Organy wybieralne SU: zarząd/rada/parlament SU, przedstawiciele samorządów klasowych oraz opiekun SU wybierani są
co roku, nie później niż ……… .

§ 3

Prawo głosowania (czynne prawo wyborcze) posiada każdy uczeń szkoły.

§ 4

Prawo kandydowania (bierne prawo wyborcze) na:

a. stałego członka zarządu SU – posiada każdy uczeń szkoły po przedstawieniu listy z podpisami min. 50 uczniów szkoły,

b. przedstawiciela samorządu klasowego – posiada każdy uczeń danej klasy,

c. opiekuna SU – posiada każdy członek rady pedagogicznej.

§ 5

Wybory przedstawicieli samorządów klasowych odbywają się najpóźniej na 3. godzinie wychowawczej w nowym roku szkolnym. Nad ich prawidłowym przebiegiem czuwa wychowawca. Przedstawicielem samorządu klasowego zostaje osoba, która
w głosowaniu uzyskała największą liczbę głosów.

§ 6

Termin wyborów do zarządu SU ogłasza przewodniczący SU w porozumieniu z dyrekcją szkoły. W danym roku szkolnym wybory nie mogą się odbyć później niż ….

§ 7

Ogólnoszkolne wybory do zarządu SU oraz opiekuna SU przeprowadza szkolna komisja wyborcza, w skład której wchodzi jeden, losowo wybrany przedstawiciel każdego rocznika, który nie jest kandydatem.

§ 8

Szkolna komisja wyborcza powoływana jest na 3 tygodnie przed ustalonym przez dyrekcję szkoły terminem wyborów. Do jej obowiązków należy:

a. przyjęcie zgłoszeń od kandydatów,

b. określenie i ogłoszenie nazwisk kandydatów oraz zasad prowadzenia kampanii wyborczej przynajmniej na 2 tygodnie przed terminem wyborów,

c. przygotowanie wyborów,

d. ogłoszenie terminu i miejsca wyborów,

e. rozpowszechnienie informacji o terminie i zasadach wyborów wśród uczniów szkoły

f. przeprowadzenie wyborów,

g. obliczenie głosów,

h. sporządzenie protokołu z wyborów i ogłoszenie ich wyników.

§ 9

Kandydaci na ….. dni przed terminem wyborów powinni przedstawić komisji wyborcze listy z podpisami …. uczniów szkoły popierających ich kandydaturę.

§ 10

Ogólnoszkolne wybory przebiegają w następujący sposób:

1. Kandydaci prowadzą kampanię wyborczą w czasie 2 tygodni przed ustalonym przez dyrekcję szkoły terminem wyborów
i według zasad określonych przez szkolną komisję wyborczą. Kampania wyborcza kończy się dwa dni przed terminem wyborów.

2. Na kartach do głosowania nazwiska kandydatów do zarządu SU oraz na opiekuna SU umieszczone są w kolejności alfabetycznej.

3. Głosowanie dokonuje się poprzez stawienie się przed szkolną komisją wyborczą w określonym miejscu i terminie, przedstawienie legitymacji uczniowskiej członkom komisji, złożenie podpisu na liście oraz wypełnienie kart do głosowania
wg instrukcji na niej zamieszczonej i wrzucenie karty do urny wyborczej.

4. W liczeniu głosów biorą udział wszyscy członkowie komisji wyborczej, wspólnie sporządzają oni
i podpisują protokół informujący o liczbie oddanych głosów.

4. Opiekunem SU zostaje nauczyciel, który otrzymał największą liczbę głosów.

5. Członkami zarządu SU zostaje pierwszych …… osób, które otrzymało największą liczbę głosów.

6. Przewodniczącym zarządu SU zostaje osoba, która otrzymała największą liczbę głosów w głosowaniu spośród wszystkich wybranych członków zarządu SU.

7. Wiceprzewodniczącym zarządu SU zostaje osoba, która otrzymała drugą w kolejności liczbę głosów spośród wszystkich wybranych członków zarządu SU.

8. Jeżeli ze względu na równą liczbę głosów oddanych na kandydatów zaistnieje trudność w podzieleniu mandatów, szkolna komisja wyborcza zarządza wybory uzupełniające.

§ 11

1.                  W ciągu 48 godzin od ogłoszenia wyników kandydaci/wyborcy mogą zgłaszać do komisji wyborczej skargi dotyczące przebiegu wyborów. Skargi powinny być złożone na piśmie oraz zawierać imię i nazwisko osoby składającej.

2.                  Komisja ma obowiązek rozpatrzyć skargi w ciągu … dni. W przypadku stwierdzenia rażących naruszeń przepisów, które mogły znacząco wpłynąć na wynik wyborów, komisja, po konsultacji z dyrekcją, może uznać wybory za nieważne.

3.                  Jeśli wszystkie skargi zostaną oddalone lub uznane za nieistotne dla wyników wyborów, wybory zostają uznane za ważne, a ich wyniki są wiążące.

§ 12

1. Mandat członka zarządu SU oraz przedstawiciela samorządu klasowego wygasa w razie:

a. rezygnacji,

b. końca kadencji,

c. po ukończeniu nauki w szkole.

2. Mandat opiekuna SU wygasa w razie:

a. rezygnacji,

b. końca kadencji,

c. odwołania decyzją dyrekcji szkoły lub rady pedagogicznej.

3. Jeśli wygaśnięcie mandatu następuje w trakcie kadencji:

a. w miejsce przedstawiciela samorządu klasowego – samorząd klasowy powołuje osobę pełniącą jej obowiązki na czas określony lub przeprowadza wybory uzupełniające,

b. w miejsce stałych członków zarządu SU - zarząd SU powołuje osoby pełniące ich obowiązki na czas określony lub przeprowadza uzupełniające wybory powszechne,

c. w przypadku przewodniczącego zarządu SU – na czas określony obowiązki przewodniczącego pełni wiceprzewodniczący lub przeprowadza się uzupełniające wybory powszechne,

d. w przypadku wygaśnięcia mandatu opiekuna SU – zarząd SU w ciągu miesiąca od chwili wygaśnięcia mandatu przeprowadza uzupełniające wybory powszechne, a w tym czasie obowiązki opiekuna pełni tymczasowo dyrektor szkoły.

 

Oczywiście ordynacja w różnych szkołach może się różnić – w zależności od struktury władz SU, liczby ciał, do których organizowane są wybory, okresu trwania kampanii. Warto jednak pamiętać o podstawowych zasadach, które pozwolą zachować demokratyczny charakter wyborów.

 

Materiał pochodzi z publikacji programu Samorząd Uczniowski "Wybory do władz SU – poradnik praktyczny".

 

Zdjęcie: Zespół Szkół Podstawowio - Gimnazjalnych , Radzionków

 

 

 

Wróć do wszystkich instrukcji z działu