Karty wyborcze proponowane przez CEO są przykładowymi wzorami kart, zgodnymi z zasadami przeprowadzania demokratycznych wyborów. Karty używane podczas wyborów w szkole powinny być każdorazowo dostosowywane do sytuacji w danej szkole.

Proponujemy cztery wzory kart do głosowania:

  • Karta nr 1 – wspólny arkusz do głosowania na kandydatów do organu władz SU oraz kandydatów na opiekuna SU
  • Karta nr 2 – arkusz do głosowania na kandydatów do władz SU zgrupowanych w komitety/listy wyborcze
  • Karta nr 3 – karta do głosowania w wyborach opiekuna SU
  • Karta nr 4 – karta głosowania na kandydatów do organu władz SU Jak korzystać z kart do głosowania?

W miejsca oznaczone na żółto należy wpisać odpowiednie informacje (nazwa szkoły, data głosowania, nazwa organu do którego odbywają się wybory, itp.). W wolne pola należy wpisać nazwiska kandydatów – standardowo obowiązuje porządek alfabetyczny, poza Karta nr 2, gdzie nazwiska wpisuje się w kolejności zgłoszonej przez poszczególne komitety wyborcze. Każdą z kart należy opatrzyć pieczęcią szkoły w dolnym prawym rogu. W przypadku większej liczby kandydatów należy rozszerzyć kartę na kolejny arkusz – w takim wypadku karta składająca się z więcej niż jednego arkusza powinna być trwale spięta aby stanowić jedną całość.