DOBRA PRAKTYKA - WROCŁAW


Gimnazjum nr 27 im. Ossolineum we Wrocławiu

 

Szkoła Demokracji

 

Dobra praktyka powstała w ramach programu Szkoła Demokracji organizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Opisane działanie stwarza możliwość obiektywnego rozwiązywania sporów pomiędzy uczniami i nauczycielami.

Podjętym działaniem było zorganizowanie wyborów na nową funkcję w szkole - Rzecznika Praw Ucznia. Funkcję tę pełni równolegle przedstawiciel uczniów, jak i nauczycieli. Szkoła posiada odrębny regulamin, określający prawa i obowiązki Rzeczników, tryb postępowania w przypadku spraw spornych oraz sposób wybierania. Wybory poprzedza dwutygodniowa kampania wyborcza. Wybrani Rzecznicy pełnią raz w tygodniu dyżur, o wyznaczonej godzinie, w wyznaczonej sali. Jedną z rozwiązanych spraw była kwestia zbyt dużej ilości sprawdzianów i kartkówek, z którą rzecznicy wybrali się na zebranie Rady Pedagogicznej.

 

Warto uświadamiać zarówno uczniów, jak i nauczycieli, że każdy członek społeczności szkolnej posiada obowiązki, ale również prawa. Ważne, aby ktoś stał na straży tych praw oraz aby nie były one łamane. Wartym uwagi jest w tym kontekście wybór na funkcję rzecznika, ponieważ jest to osoba, która podejmuje się stałego zobowiązania na rzecz społeczności szkolnej, co jest doskonałym przykładem szkolnego wolontariatu.